Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Skævt Reklamebureau ApS

ANVENDELSE

I det følgende omtales Skævt Reklamebureau ApS som ”Skævt Reklamebureau” og den til hvem Skævt Reklamebureau skal præstere en ydelse mod betaling for ”Kunden”.

”Parterne” anvendes som betegnelse for både Skævt Reklamebureau og Kunden. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

Enhver mellem Skævt Reklamebureau og Kunden individuelt skriftligt indgået aftale hvor Skævt Reklamebureau for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

Skævt Reklamebureau forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Skævt Reklamebureau er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Skævt Reklamebureau’s forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

Ethvert salg fra Skævt Reklamebureau ApS (i det følgende benævnt “Skævt Reklamebureau”) sker i henhold til nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Parterne.

AFTALEINDGÅELSE OG OPSIGELSE

Aftaler accepteres mundtligt eller skriftligt af Kunden og under anvendelse af disse salgs- og leveringsbetingelser medmindre andet er aftalt med Kunden. Tilbud fra Skævt Reklamebureau er uden forbindende, med mindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet. Skævt Reklamebureau er kun forpligtet af ordrer, der af Skævt Reklamebureau er bekræftet på utvetydig måde over for Kunden.

Skævt Reklamebureau er dog ikke forpligtet i henhold til den indgåede aftale, såfremt der efter Skævt Reklamebureaus afgivelse af ordrebekræftelse opstår leveringshindringer, som Skævt Reklamebureau ikke bærer ansvaret for, jf. nærmere nedenfor i pkt. 9 vedrørende force majeure.

Såfremt Aftalen er indgået mundtligt sender Skævt Reklamebureau en ordrebekræftelse til Kunden. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal omgående og uopholdeligt meddeles overfor Skævt Reklamebureau, idet aftalen i modsat fald anses for indgået på de vilkår og betingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Aftale mellem Skævt Reklamebureau og Kunden kan også indgås ved at Kunden fremsender accept på tilbuddet, som Skævt Reklamebureau herefter skriftligt bekræfter.

LEVERING OG FORSINKELSE

Alle leverancer fra Skævt Reklamebureau leveres hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

Skævt Reklamebureau er ikke ansvarlig for noget driftstab, indtjeningstab eller andre indirekte tab som følge af eventuel forsinkelse med leveringen. Skævt Reklamebureaus eventuelle erstatningsansvar for forsinkelser kan ikke overstige et beløb, der svarer til det fakturerede beløb for den pågældende ydelse.

Skævt Reklamebureau forbeholder sig ret til at anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser overfor Kunden.

YDELSEN

Det er nærmere beskrevet i Aftalen, hvilke opgaver Skævt Reklamebureau skal løse for Kunden. Skævt Reklamebureau forpligter sig til at levere en almindelig god rådgivningsydelse. Omfanget af Rådgivnings- og/eller optimeringsindsatsen varierer fra sag til sag og skal vurderes i forhold til den pris, som er aftalt med Kunden, og Skævt Reklamebureaus til enhver tid gældende timepriser.

Såfremt udført arbejde ikke er beskrevet i Aftalen faktureres dette særskilt, og som udgangspunkt efter medgået tid.

PRISER

Alle priser er eksklusiv moms og gebyrer. Skævt Reklamebureau forbeholder sig retten til at ændre enhver oplyst pris vedrørende løbende ydelser med 30 dages varsel med mindre andet er udtrykkeligt anført.

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse og faktura fra Skævt Reklamebureau. Medmindre andet er anført, vil betaling skulle ske netto kontant 8 dage.

Betaler Kunden ikke købesummen i rette tid, beregner Skævt Reklamebureau sig fra forfaldsdagen morarenter opgjort som 2 % pr. påbegyndt måned.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende leverede ydelser, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale. Kunden er ikke berettiget til at modregne, medmindre kravet er skriftligt anerkendt af Skævt Reklamebureau.

ANSVAR FOR MANGLER

I det omfang det er muligt, er Kunden forpligtet til at undersøge og kontrollere leverede ydelser straks ved modtagelsen.

Kunden skal give skriftlig meddelelse om påståede mangler ved leverede ydelser direkte til Skævt Reklamebureau uden ugrundet ophold efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af Kunden. Alle reklamationer og krav fra Kundens side skal fremsættes skriftligt overfor Skævt Reklamebureau og vedlægges behørig dokumentation. Er en reklamation ikke modtaget senest 30 dage efter levering, kan Kunden ikke længere påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse. Såfremt Kunden har tegnet abonnementsordning skal reklamationer være Skævt Reklamebureau i hænde senest 14 dage fra den månedlige statusrapports afsendelse. Såfremt det ikke er tilfældet, er Kunden afskåret fra at påberåbe sig mangler.

Skævt Reklamebureau er ansvarsfri i relation til leverede ydelser i det omfang Kunden uden samtykke eller aftale i øvrigt med Skævt Reklamebureau af egen drift har foretaget ændringer eller tilføjelser til allerede af Skævt Reklamebureau udført arbejde, medmindre Kunden dokumenterer, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke kan øve indflydelse på det af Skævt Reklamebureau leverede arbejdes funktionalitet/anvendelighed.

Skævt Reklamebureaus ansvar for mangler er begrænset til omlevering af ydelsen eller anden form for afhjælpning af konstaterede mangler. Såfremt manglerne ikke kan afhjælpes, og det leverede arbejde må anses for ikke fuldført for Kunden, fremsender Skævt Reklamebureau en kreditnota for allerede betalte beløb til Kunden for en måned.

Kunden kan kun hæve købet, såfremt manglerne ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid efter, at Kunden har fremsat reklamation. Hæves Aftalen som følge af væsentlige mangler ved leverede ydelser, har Kunden kun krav på tilbagebetaling af købesummen, såfremt Kunden har bestilt en løbende ydelse, kan Kunden alene kræve tilbagebetaling for en måned. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Særligt bemærkes, at Skævt Reklamebureau ikke påtager sig noget ansvar for driftstab, tab af data, mistet avance eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

PRODUKTANSVAR

Skævt Reklamebureau er alene erstatningspligtig for produktansvar, såfremt et sådant kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser og fraskriver sig dermed ethvert yderligere ansvar af enhver art, som ikke kan støttes på sådanne lovbestemmelser.

Uanset det netop nævnte påtager Skævt Reklamebureau sig ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

Skævt Reklamebureau er ikke ansvarlig overfor eventuelle angreb på en købt hjemmeside fra hackere. Ej heller hvis der er tegnet en vedligeholdelsesaftale. Skævt Reklamebureau bistår med hjælp til at få hjemmesiden genoprettet. Dette til almindelig timetakst 850 kr. /timen (weekend og helligdage 1500 kr. /timen).

FORCE MAJEURE

Skævt Reklamebureau er ikke ansvarlig for forsinkelse eller anden misligholdelse som skyldes krig, strejke, lockout og anden force majeure, herunder politiske forhold, som ligger uden for Skævt Reklamebureaus kontrol og som ikke ved Aftalens indgåelse burde have været taget i betragtning. Skævt Reklamebureaus forpligtelser i henhold til en indgået aftale udskydes ved force majeure. Forhold hos Skævt Reklamebureaus underleverandører, der medfører, at Skævt Reklamebureau ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden, og som ikke kan afværges uden uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger for Skævt Reklamebureau, anses ligeledes som force majeure. Såfremt en frist for levering af en ydelse fra Skævt Reklamebureau udskydes på grund af indtrådt force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte ydelse, såfremt væsentlige dele af den aftalte ydelse ikke er leveret på det aftalte leveringstidspunkt.

Tilsvarende er Skævt Reklamebureau berettiget til, uden ansvar, at annullere indgåede aftaler, såfremt det viser sig umuligt at opfylde disse inden for en rimelig tid på grund af ovenstående forhold.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER og DATABESKYTTELSE

Eventuelle ophavsrettigheder samt andre immaterielle rettigheder vedrørende leverede ydelser tilhører i enhver henseende Skævt Reklamebureau. Det af Skævt Reklamebureau leverede, herunder rapporter, analyser mv. må ikke kopieres, reproduceres i elektronisk form, gøres tilgængelig for tredjemand, oversættes eller på anden måde videredistribueres uden Skævt Reklamebureaus udtrykkelige skriftlige samtykke.

Skævt Reklamebureau er berettiget til at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden i øvrigt.

Kunden er ansvarlig for at al indhold, herunder tekster, billeder, musik og film overholder gældende immaterialretlig lovgivning, og dermed ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden måde krænker lovgivning. Kunden er forpligtet til at holde Skævt Reklamebureau skadesløs for ethvert krav, som Skævt Reklamebureau måtte blive mødt med i tilfælde af en immaterialretlig krænkelse, herunder erstatning, vederlag, godtgørelse sagsomkostninger mv.

ADGANG TIL DATA MV.

Skævt Reklamebureau er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til Kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem Parterne, skal så vidt muligt søges løst mellem Parterne i mindelighed. Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne afgøres denne i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser samt i øvrigt dansk rets almindelige regler med undtagelse af de danske lovvalgsregler ved retten i Aarhus i første instans.